Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ci­je­nim sva­ku is­kre­nu i bez­re­zer­vnu po­dr­šku ko­ja mi se da­je

Li­der De­mo­krat­skog fron­ta Mi­o­drag Le­kić re­kao je da je ubi­je­đen u po­bje­du opozicionog kandidata na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 7. apri­la. U in­ter­vjuu za „Dan” is­ta­kao je da oče­ku­je po­dr­šku svih gra­đa­na Cr­ne Go­re, te da ne vje­ru­je da će ma­njin­ski na­ro­di pri­sta­ti na va­zal­ski od­nos pre­ma De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta.

– Ra­zu­mi­je se da ci­je­nim sva­ku is­kre­nu i bez­re­zer­vnu po­dr­šku ko­ja mi se da­je. Na me­ni je da to oprav­dam. Pri­rod­no je da opo­zi­ci­o­ne sna­ge po­dr­že kan­di­da­ta za ko­jeg sma­tra­ju da ima naj­ve­će iz­gle­de da po­ra­zi pred­stav­ni­ka vla­sti. Pri­zna­jem da ni­sam naj­bo­lje ra­zu­mio li­de­ra SNP-a, ko­ji je go­vo­rio o mo­de­lu vo­đe­nja sop­stve­ne kam­pa­nje. No, vje­ro­vat­no će se sve to po­ja­sni­ti u na­red­nom pe­ri­o­du – ka­zao je Le­kić.

• Oče­ku­je­te li da će iz­bo­ri pro­te­ći u re­gu­lar­noj at­mos­fe­ri?

– Sve dok Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ne sa­op­šti ime­na oso­ba ko­je su ste­kle pra­vo na kan­di­da­tu­ru mo­že­mo go­vo­ri­ti o mo­gu­ćim kan­di­da­ti­ma. Sva­ka­ko da bih že­lio da iz­bo­ri pro­tek­nu u re­gu­lar­nim uslo­vi­ma. Do sa­da smo bi­li da­le­ko od to­ga, ima­ju­ći u vi­du već po­zna­te zlo­u­po­tre­be, na­ro­či­to par­tij­sko ko­ri­šće­nje dr­žav­nih re­sur­sa. To­me se mo­ra već jed­nom sta­ti na kraj. Vo­lio bih da iz­bo­ri ne bu­du ne­ki no­vi iz­bo­r­ni ru­let, već tre­nu­tak isti­ne u Cr­noj Go­ri. Pri­že­lj­ku­jem ozbi­ljan jav­ni di­ja­log na ba­zi či­nje­ni­ca, a ne već vi­đe­no pa­lje­nje ve­li­kih pro­pa­gan­dih va­tri s ci­ljem da se sa­kri­je isti­na.

• Kan­di­do­va­njem Vu­ja­no­vi­ća na­stao je ozbi­ljan po­li­tič­ki ras­kol iz­me­đu DPS-a i SDP-a. Mi­sli­te li da bi ovaj su­kob mo­gao osta­vi­ti zna­čaj­ni­je po­li­tič­ke po­sle­di­ce, pa i na is­hod pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra?

– Vri­je­me će po­ka­za­ti du­bi­nu ovog ras­ko­la. Do sa­da su stvar­ni ili na­vod­ni su­ko­bi ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra ima­li po­mi­ri­telj­ski is­hod. Ov­dje se, na­vod­no, ne ra­di sa­mo o prav­nom za­ple­tu, već i o po­li­tič­kom. Vi­dje­će­mo šta će pre­su­di­ti – slast na­stav­ka za­jed­nič­ke vla­sti ili kon­sti­tu­i­sa­nje i po­što­va­nje sop­stve­nih uvje­re­nja.

• DPS je pred­lo­žio do­sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka upu­ću­ju­ći mu ve­li­ke kom­pli­men­te, ko­ji je opet po­žu­rio da una­pri­jed sa­op­šti ka­ko je si­gu­ran u po­bje­du.

– Do­sa­da­šnji šef dr­ža­ve je bio, pri­je sve­ga, par­tij­ski pred­sjed­nik, pre­ci­zni­je pot­pred­sjed­nik i to u mje­ri u ko­joj je de­gra­di­rao funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve či­ne­ći je be­zna­čaj­nom. On je za kan­di­da­tu­ru če­kao da umje­sto nje­ga od­lu­či par­ti­ja. Za­to je sa­svim ra­zu­mlji­vo da su u DPS-u za­do­volj­ni nje­go­vom lo­jal­no­šću, po­seb­no lo­jal­no­šću nji­ho­vom vr­hov­nom še­fu. Po­bje­da opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta uvje­ren sam bi­la bi po­bje­da de­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Kan­di­dat bi kao auto­nom­na, kom­pe­tent­na, ne­ko­rum­pi­ra­na lič­nost pred­sta­vljao kul­tu­ru je­din­stva ze­mlje i bio spre­man da se bes­kom­pro­mi­sno bo­ri za prav­nu dr­ža­vu, za de­kri­mi­na­li­za­ci­ju dru­štva.

• Oče­ku­je­te li da će se to i do­go­di­ti?

– Oče­ku­jem, za­pra­vo uvje­ren sam u to. Par­la­men­tar­ni iz­bo­ri na­go­vi­je­sti­li su ener­gi­ju pro­mje­na, i to re­zul­ta­tom ko­ji je omo­gu­ća­vao pad vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je. Me­ni je ja­ko žao da ta­da ni­je do­šlo do for­mi­ra­nja vla­de ši­ro­kog na­rod­nog, opo­zi­ci­o­nog je­din­stva, za šta su bi­li stvo­re­ni uslo­vi na ba­zi iz­bor­nog re­zul­ta­ta. Pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri će bi­ti, uvje­ren sam, no­va pri­li­ka za is­po­lja­va­nje ener­gi­je pro­mje­na u Cr­noj Go­ri.

• U to­ku su mno­ge ana­li­ze cilj­nih gru­pa po­je­di­nih kan­di­da­ta. Pi­ta­nje je ko­ga će gla­sa­ti su­ve­re­ni­sti, uni­o­ni­sti, ma­nji­ne itd. Na ko­ga Vi ra­ču­na­te?

– Ra­ču­nam na sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re. Jed­na­ko uva­ža­vam sve na­še gra­đa­ne i ne na­mje­ra­vam da pre­bro­ja­vam nji­ho­va na­ci­o­nal­na, su­ve­re­ni­stič­ka, uni­o­ni­stič­ka i slič­na krv­na zrn­ca. Dje­lo­va­ću na osno­vu mog shva­ta­nja cr­no­gor­ske isto­ri­je, sa­vre­me­nih pro­ce­sa, uz sna­žno za­la­ga­nje da se Cr­na Go­ra kon­sti­tu­i­še kao prav­na, gra­đan­ska i sa­svim de­kri­mi­na­li­zo­va­na dr­ža­va. Ne tre­ba po­ten­ci­ra­ti, još ma­nje pro­du­blji­va­ti ta­ko­zva­ne po­dje­le na su­ve­re­ni­ste i uni­o­ni­ste. Pro­iz­vod­nja po­dje­la u Cr­noj Go­ri je­ste naj­u­spje­šni­ji pro­je­kat vla­da­ju­će gar­ni­tu­re i nje­nih iz­najm­lje­nih sa­te­li­ta u ra­znim fa­za­ma, s ci­ljem da se skre­ne pa­žnja sa ozbilj­nih pro­ble­ma i de­for­ma­ci­ja dru­štva. Ukrat­ko, ra­ču­nam na one ko­ji su sprem­ni da se bo­re za isti­nu, pra­ved­no dru­štvo, za od­go­vor­ne a ne pri­vat­ne in­sti­tu­ci­je, za do­sto­jan­stve­nu a ne pol­tron­sku Cr­nu Go­ru.

• Pred­stav­ni­ci par­ti­ja ma­njin­skih na­ro­da su još u pr­vim iz­ja­šnja­va­nji­ma is­ta­kli da će na ba­zi ko­a­li­ci­o­nih spo­ra­zu­ma sa DPS-om gla­sa­ti za kan­di­da­ta te par­ti­je, i ne zna­ju­ći ko će to bi­ti. Ka­ko to ko­men­ta­ri­še­te?

– Mi­slim da se vi­še ra­di­lo o ne­a­de­kvat­nim me­dij­skim in­ter­pre­ta­ci­ja­ma. Na­i­me, ne vje­ru­jem, ma ko­li­ko to ne­ko po­ku­ša­vao da re­ži­ra, da će ma­nji­ne pri­sta­ti na va­zal­ski sta­tus pre­ma DPS-u, ma šta ta stran­ka obe­ća­va­la i pot­pi­si­va­la nji­ho­vim pred­stav­ni­ci­ma. Pri­pad­ni­ci ma­njin­skih na­ro­da u mom rod­nom gra­du, i ne sa­mo nje­mu, in­te­re­so­va­li su se na ko­ji na­čin da se uklju­če u op­štin­ske iz­bor­ne šta­bo­ve ko­ji po­dr­ža­va­ju mo­ju kan­di­da­tu­ru. Ukrat­ko, tre­ba po­što­va­ti sve gra­đa­ne i nji­ho­vo in­di­vi­du­al­no pra­vo, da po svo­joj sa­vje­sti gla­sa­ju na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma.

• SNP, od­no­sno njen li­der Sr­đan Mi­lić, dao Vam je po­dr­šku na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Isti­na, na­kon od­go­vo­ra op­štin­skih od­bo­ra. Tom pri­li­kom je re­če­no da će ta par­ti­ja vo­di­ti sop­stve­nu kam­pa­nju. Ka­ko sve to ocje­nju­je­te?

– Ci­je­nim sva­ku is­kre­nu i bez­re­zer­vnu po­dr­šku. Na me­ni je da to oprav­dam. Pri­rod­no je da opo­zi­ci­o­ne sna­ge po­dr­že kan­di­da­ta za ko­jeg sma­tra­ju da ima naj­ve­će iz­gle­de da po­ra­zi pred­stav­ni­ka vla­sti. Pri­zna­jem da mo­del vo­đe­nja sop­stve­ne kam­pa­nje o ko­jem go­vo­ri li­der SNP-a ni­sam naj­bo­lje ra­zu­mio. No, vje­ro­vat­no će se sve to po­ja­sni­ti u na­red­nom pe­ri­o­du.

• Pred­sjed­nik Vu­ja­no­vić je ras­pi­sao iz­bo­re u Nik­ši­ću, i to pri­je ogla­ša­va­nja tu­ži­la­štva. Šta mi­sli­te o to­me?

– Ne sa­mo da je ras­pi­sao iz­bo­re pri­je iz­vje­šta­ja tu­ži­o­ca, već i ne kon­sul­tu­ju­ći par­ti­je ko­je su na po­sled­njim iz­bo­ri­ma za­jed­no osvo­ji­le ve­ći­nu gla­so­va. Neo­gla­ša­va­nje nad­le­žnih tu­ži­lač­kih in­sti­tu­ci­ja o in­di­ci­ja­ma po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u Nik­ši­ću za­o­kru­žu­je mu­čan po­li­tič­ki sce­na­rio pri­mi­je­njen u toj op­šti­ni. Pred­sjed­nik Vu­ja­no­vić je dao ve­li­ki do­pri­nos tom par­tij­skom sce­na­ri­ju od­re­đu­ju­ći ter­min iz­bo­ra ko­ji je kraj­nje ne­ra­ci­o­na­lan, da­kle mje­sec da­na pri­je odr­ža­va­nja pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. I bo­ga­ti­je ze­mlje bi zbog eko­nom­ske šted­nje ob­je­di­ni­le pred­sjed­nič­ke i lo­kal­ne iz­bo­re.

Vu­ja­no­vić je još jed­nom po­ka­zao da mu je par­tij­ski na­log va­žni­ji od prin­ci­pi­jel­no­sti, u ovom slu­ča­ju od za­šti­te op­šteg in­te­re­sa. Po­no­vo ga po­zi­vam da no­vom od­lu­kom ob­je­di­ni iz­bo­re, ka­ko se ne bi be­smi­sle­no tro­šio no­vac u vri­je­me mje­ra ta­ko­zva­nog an­ti­kri­znog po­re­za.

Za­jed­nič­ki na­stup naj­bo­lja op­ci­ja

• Vi ste ini­ci­ra­li za­jed­nič­ko uče­šće opo­zi­ci­je u Nik­ši­ću. Da li ste do­bi­li od­go­vo­re ko­le­ga?

– Dr­že­ći se sta­va da je ide­ja ob­je­di­nja­va­nja opo­zi­ci­o­nih sna­ga po­li­tič­ki i kul­tur­no su­per­i­or­na nad par­ci­jal­nim in­te­re­si­ma i po­gle­di­ma – mi iz De­mo­krat­skog fron­ta smo po­nu­di­li for­mi­ra­nje ši­reg opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za. Sve to, ra­zu­mi­je se, na od­no­si­ma rav­no­prav­no­sti i me­đu­sob­nog uva­ža­va­nja. Mi­slim da bi za­jed­nič­ki iz­la­zak bio pra­vi od­go­vor na re­ži­ra­ni po­li­tič­ki skan­dal i uj­dur­mu u Nik­ši­ću.

Me­đu­tim, uko­li­ko na­ši part­ne­ri ne pri­hva­te po­nu­du, mi će­mo iza­ći sa­mi, sprem­ni i od­luč­ni da da­mo sve od se­be ka­ko bi grad Nik­šić bio po­bjed­nik na iz­bo­ri­ma. Oče­ku­jem da će Nik­ši­ća­ni ka­zni­ti one ko­ji su re­ži­ra­li ovu pro­vin­cij­sko-ko­rup­ci­o­na­šku pred­sta­vu, dis­tan­ci­ra­ju­ći grad od te bru­ke, ko­ja de­fi­ni­ti­vo ide na sram­ne stra­ni­ce no­vi­je cr­no­gor­ske isto­ri­je.

Raz­go­vor sa gra­đa­ni­ma

• Da li su sprem­ni Va­ši iz­bor­ni šta­bo­vi i ka­ko će iz­gle­da­ti Va­ša iz­bor­na kam­pa­nja?

– Iz­bor­ni šta­bo­vi ko­ji će me po­dr­ža­ti sa­sta­vlja­ju se i to na ve­o­ma ši­ro­koj dru­štve­noj, na­ci­o­nal­noj i kul­tur­noj osno­vi. Što se ti­če kam­pa­nje, ona će u osno­vi bi­ti su­sret i iskren raz­go­vor sa gra­đa­ni­ma.