Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ruku saradnje pružamo svoj opoziciji

Bit­ka za ostva­ri­va­nje re­gu­lar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri se na­sta­vlja i to je­ste otu­žna stvar­nost i na­sta­vak du­ha po­li­tič­ke pa­lan­ke u ovoj dr­ža­vi. Na­rav­no, sve to sa kon­kret­nim od­go­vor­no­sti­ma či­je pro­ce­su­i­ra­nje zah­ti­je­va i EU, a bez ko­jeg ne­ma po­li­tič­ke sta­bil­no­sti u Cr­noj Go­ri, ka­zao je li­der De­mo­krat­kog fron­ta i no­si­lac li­ste tog sa­ve­za za pod­go­rič­ke iz­bo­re Mi­o­drag Le­kić.
Go­vo­re­ći o od­lu­ci da bu­de no­si­lac li­ste, on je u in­ter­vjuu za „Dan” re­kao da po­se­ban zna­čaj iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci, kao i mo­gu­ći uvod u van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re, uka­zu­je da je neo­p­hod­no po­li­tič­ko-ka­drov­ski dje­lo­va­ti na naj­op­ti­mal­ni­ji na­čin ko­ji bi vo­dio po­bje­di opo­zi­ci­je.
– Da­kle, pri­hva­tio sam pro­cje­nu u or­ga­ni­ma DF-a, a i u ne­što ši­rim kru­go­vi­ma, da je u pi­ta­nju od­go­vor­nost ve­ćeg in­te­re­sa. Za­to i ne­mam pra­vo da ocje­nju­jem da li se ra­di o an­ga­žo­va­nju vi­šeg ili ni­žeg ni­voa – sma­tra Le­kić.
●Šta Vas je mo­ti­vi­sa­lo za od­lu­ku da pred­vo­di­te li­stu DF-a za lo­kal­ne iz­bo­re u Pod­go­ri­ci? DPS Vas je op­tu­žio da ste bi­li kan­di­dat za pre­mi­je­ra, pa kan­di­dat za še­fa dr­ža­ve, te da no­va kan­di­da­tu­ra na ne­ki na­čin de­gra­di­ra Va­še po­li­tič­ko dje­lo­va­nje.
– Po­se­ban zna­čaj iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci, kao i mo­gu­ći uvod u van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re, uka­zu­je da je neo­p­hod­no po­li­tič­ko-ka­drov­ski dje­lo­va­ti na naj­op­ti­mal­ni­ji na­čin ko­ji bi vo­dio po­bje­di opo­zi­ci­je u glav­nom gra­du. Da­kle, pri­hva­tio sam pro­cje­nu u or­ga­ni­ma DF-a, a i u ne­što ši­rim kru­go­vi­ma, da je u pi­ta­nju od­go­vor­nost ve­ćeg in­te­re­sa. Za­to i ne­mam pra­vo da ocje­nju­jem da li se ra­di o an­ga­žo­va­nju vi­šeg ili ni­žeg ni­voa.
Na op­tu­žbe DPS-a, i na tra­gi­ko­mič­ne, pla­će­ne gu­ta­če in­struk­ci­ja iste te par­ti­je po ra­znim punk­to­vi­ma, pa i me­dij­ske, ne bih se osvr­tao, jer je jav­no­sti ja­sno o ka­kvom ni­vou se ra­di.
Ina­če, ni­je­sam si­gu­ran da DPS-u od­go­va­ra po­mi­nja­nje te­me pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ima­ju­ći u vi­du do­ka­za­nu kra­đu, ko­ju su jav­no po­tvr­di­li ne­po­sred­nim do­ka­zi­ma i is­tak­nu­ti čla­no­vi SDP-a, par­ti­je ko­ja ko­ja či­ni dio ko­a­li­ci­je na vla­sti.
●DPS je od­lu­čio da na­kon vi­še od de­ce­ni­ju pro­mi­je­ni no­si­o­ca li­ste u Pod­go­ri­ci, pa su umje­sto Mi­o­mi­ra Mu­go­še po­sta­vi­li Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća. Ka­ko tu­ma­či­te ta­kav po­tez?
– Ra­di se o ka­drov­skoj od­lu­ci te par­ti­je, ko­ja me na­ro­či­to ne za­ni­ma. Mi že­li­mo da bit­no pro­mi­je­ni­mo, od­no­sno una­pri­je­di­mo, su­štin­ski i u sa­mom sti­lu, na­čin vo­đe­nja gra­da i to je naš cilj na ko­ji smo kon­cen­tri­sa­ni. Cr­noj Go­ri je po­treb­na ši­ra po­bje­da gra­đan­ske de­mo­kra­ti­je, a sa­stav­ni dio tog im­pe­ra­ti­va je­ste ci­vi­li­zo­va­no vo­đe­nje glav­nog gra­da, na ba­zi de­mo­krat­skih pra­vi­la, struč­ne kom­pe­ten­to­sti, s osje­ća­njem za op­šte do­bro, i ra­zu­mi­je se, i uz ma­ni­fe­sta­ci­ju lič­nog vas­pi­ta­nja bu­du­ćeg gra­do­na­čel­ni­ka.
●Ako bu­de po­sto­ja­la po­tre­ba za skla­pa­nje po­sti­zbor­ne ko­a­li­ci­je u glav­nom gra­du, da li SDP i Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra mo­gu bi­ti part­ne­ri DF-a?
– O to­me se mo­že raz­go­va­ra­ti po­sli­je iz­bo­ra, ka­da mno­go to­ga bu­de ja­sni­je na po­li­tič­koj sce­ni. Na­rav­no, da će­mo, i to ve­o­ma ko­le­gi­jal­no, raz­go­va­ra­ti sa svim onim sna­ga­ma ko­je su ne­sum­nji­vo opo­zi­ci­o­nog ka­rak­te­ra i ko­je se jav­no po­tvr­đu­ju kao zre­li i od­go­vor­ni su­bjek­ti na cr­no­gor­skoj po­li­tič­koj sce­ni.
●Ka­ko tu­ma­či­te od­lu­ku SNP-a da na idu­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma na­stu­pi sa­mo­stal­no, po­seb­no ako zna­mo da je za­jed­nič­ki na­stup DF-a i SNP-a u Be­ra­na­ma bio do­bit­na kom­bi­na­ci­ja?
– Ra­di se o pra­vu te par­ti­je da sa­mo­stal­no od­lu­ču­je o na­či­nu iz­la­ska na pred­sto­je­će iz­bo­re. Tač­no, za­jed­nič­ki na­stup je do­nio uspjeh u Be­ra­na­ma, ali i ne­u­spjeh u Moj­kov­cu, isti­na u po­seb­nim uslo­vi­ma zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa. U jed­nom obra­zlo­že­nju pred­stav­ni­ka te par­ti­je da sa­mo­stal­no idu na iz­bo­re u Po­do­gri­ci pod­vu­če­no je da su sa­mo­stal­ni iz­la­sci opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2012. go­di­ne do­ni­je­li mno­go bo­lje re­zul­ta­te ne­go za­jed­nič­ki opo­zi­ci­o­ni na­stup opo­zi­ci­je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2010. go­di­ne u glav­nom gra­du. I to je­ste ta­čan po­da­tak.
Bi­lo ko­ji mo­del iz­la­ska opo­zi­ci­je na iz­bo­re zah­ti­je­va od­go­vor­no odr­ža­va­nje, ma­kar u od­re­đe­noj mje­ri, opo­zi­ci­o­ne sa­rad­nje. Jer, is­ku­še­nja ja­lo­vog, kon­flikt­nog po­li­ti­kan­stva, bi­lo sa ko­je stra­ne do­la­zi­la, ni­je­su do­bra za za­jed­nič­ku opo­zi­ci­o­nu stvar, a i su­ro­vo se vra­ća­ju oni­ma ko­ji iza­be­ru ta­kav put.
Po­na­vljam, De­mo­krat­ski front pru­ža ru­ku sa­rad­nje svim sna­ga­ma ko­je su iz­vje­sno opo­zi­ci­o­ne i ko­je se po­tvr­đu­ju kao jav­no od­go­vor­ni po­li­tič­ki su­bjek­ti.
●Ak­te­ri afe­re „Sni­mak” i da­lje upra­vlja­ju dr­žav­nim re­sur­si­ma, od­lu­ču­ju o po­dje­li bu­džet­skih sred­sta­va, za­po­šlja­va­nju, a ni u na­zna­ka­ma ne­ma even­tu­al­nog usta­no­vlja­va­nja sud­skog epi­lo­ga. S ob­zi­rom na ta­kvu si­tu­a­ci­ju, mi­sli­te li da pred­sto­je­ći iz­bo­ri mo­gu bi­ti fer i slo­bod­ni?
– Svi­ma je sa­da već ja­sno da „Sni­mak” ni­je jed­na afe­ra već ute­me­lje­ni si­stem iz­bor­nih ma­ni­pu­la­ci­ja ko­ji­ma se kr­ši Ustav, za­kon i ele­men­tar­ne po­li­tič­ke nor­me. Da­kle, si­stem sa no­vim na­stav­ci­ma. I to je sa­da po­zna­to cr­no­gor­skoj jav­no­sti, a i Bri­se­lu oda­kle se, i to u naj­vi­šim do­ku­men­ti­ma EU, in­si­sti­ra na prav­nom i po­li­tič­kom epi­lo­gu te na­ci­o­nal­no sram­ne afe­re.
Mi smo u DF-u za­do­volj­ni da je na­ša po­li­ti­ka boj­ko­ta par­la­men­ta, ko­ja je ko­in­ci­di­ra­la sa pri­ti­skom EU na vla­da­ju­ću par­ti­ju, zna­čaj­no do­pri­ni­je­la da se do­đe do usva­ja­nja ključ­nog iz­bor­nog za­ko­na. Na­ža­lost, zbog odu­go­vla­če­nja ra­da na iz­bor­nom za­ko­nu nje­go­va pri­mje­na ne­će ima­ti bit­ne efek­te na pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re.
Da­kle, bit­ka za ostva­ri­va­nje re­gu­lar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri se na­sta­vlja. I to je­ste otu­žna stvar­nost i na­sta­vak du­ha po­li­tič­ke pa­lan­ke u ovoj dr­ža­vi. Na­rav­no, sve to sa kon­kret­nim od­go­vor­no­sti­ma či­je pro­ce­su­i­ra­nje zah­ti­je­va i Evrop­ska uni­ja, a bez ko­jeg ne­ma po­li­tič­ke sta­bil­no­sti u Cr­noj Go­ri.
M.V.


Mi­lo uza­lud obi­la­zio za­pad­ne adre­se

Ka­ko tu­ma­či­te na­ja­ve iz po­je­di­nih ze­ma­lja, kon­kret­no Nje­mač­ke, da Cr­na Go­ra ne­će do­bi­ti po­ziv za član­stvo u NA­TO na pred­sto­je­ćem sa­mi­tu te or­ga­ni­za­ci­je?
– Oči­gled­no je da ne­dav­no Đu­ka­no­vi­će­vo obi­la­že­nje za­pad­nih adre­sa i nje­go­vo na­pad­no nu­đe­nje Cr­ne Go­re kao ga­ran­ta glo­bal­ne si­gur­no­sti ni­je­su uro­di­li plo­dom. Dru­gim ri­je­či­ma, ni­su ostva­re­ne nje­go­ve na­de da se u kon­tek­stu kri­ze u Ukraj­ni ne­ka­ko sma­nje kri­te­ri­ju­mi za ula­zak u NA­TO, da se baš ne in­si­sti­ra na za­htje­vu mjer­lji­vih re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je.
Po sve­mu su­de­ći, te­ma even­tu­al­nog član­stva u NA­TO osta­je za dru­gu pri­li­ku, ka­da će bi­ti do­volj­no vre­me­na da se, umje­sto kon­tra­pro­duk­tiv­nog tro­še­nja nov­ca na zva­nič­nu pro­paga­ndu ozbilj­no is­pu­ne svi za­da­ti uslo­vi, i da se u Cr­noj Go­ri to pi­ta­nje ras­pra­vi i od­lu­či na jav­no–de­mo­krat­ski na­čin.