Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Široka podrška važna za proteste

Ste­pen otu­đe­nja ne­kon­tro­li­sa­ne vla­sti od re­al­nog ži­vo­ta, pri­je sve­ga eko­nom­sko-so­ci­jal­ne dra­me, ne­sank­ci­o­ni­sa­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je sve do po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u vi­du kra­đe iz­bo­ra uka­zu­ju da su pro­te­sti u okvi­ru za­kon­skih nor­mi sa­svim le­gi­tim­na op­ci­ja, oci­je­nio je ju­če u in­ter­vjuu za „Dan” pred­sjed­nik De­mo­krat­skog fron­ta Mi­o­drag Le­kić.
– Te­mu pro­te­sta tre­ba na­sta­vi­ti, ra­di­ti na njoj na ozbi­ljan na­čin, sa ma­nje ver­ba­li­zma i pro­ta­go­ni­zma u me­di­ji­ma, da­kle, sa mno­go or­ga­ni­za­ci­o­nog ra­da na te­re­nu, kao i nje­noj ši­roj gra­đan­skoj pro­mo­ci­ji od stra­ne što vi­še ugled­nih lič­no­sti i dru­štve­nih su­bje­ka­ta ko­ji mo­gu da do­pri­ne­su ši­ri­ni i uspje­hu sa­mih pro­te­sta – ka­zao je Le­kić.
●Da li će do­ći do po­dje­le u De­mo­krat­skom fron­tu zbog pi­ta­nja cen­tra­li­za­ci­je i bu­du­će or­ga­ni­za­ci­je po­li­tič­kog sa­ve­za na či­jem ste če­lu?
– Za­sad se Fron­tom naj­vi­še ba­ve re­žim­ski in­for­ma­tiv­ni punk­to­vi. Nji­ho­va mo­ti­va­ci­ja da se ne­ka­ko oslo­bo­de naj­ja­čeg pro­tiv­ni­ka je sa­svim ja­sna.
De­mo­krat­ski front, ko­ji se za dvi­je go­di­ne po­sto­ja­nja re­zul­ta­ti­ma po­tvr­dio kao do­sled­no opo­zi­ci­o­ni i da­le­ko naj­sna­žni­ji opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, ne­ma na­mje­ru da se sa­mo­pro­gla­ša­va sa­vr­še­nim, već da sa­gle­da­va mo­guć­no­sti bo­ljeg i još kre­di­bil­ni­jeg jav­nog dje­lo­va­nja. To je, sma­tram, čin odo­go­vor­no­sti i de­mo­krat­ske zre­lo­sti Fron­ta.
Da bi po­sti­gao još bo­lje re­zul­ta­te sma­tram da DF tre­ba da te­ži for­mi­ra­nju funk­ci­o­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i za­jed­nič­ke po­li­ti­ke, da te­ži or­ga­ni­zo­va­nim, ozbilj­nim i kre­di­bil­nim jav­nim na­stu­pi­ma nje­go­vih čla­no­va, da te­ži po­li­tič­kim otva­ra­nji­ma i sa­rad­nji pre­ma istin­ski opo­zi­ci­o­nim sna­ga­ma, gra­đan­skim kru­go­vi­ma, sva­ka­ko i pre­ma i ma­nji­na­ma.
Uko­li­ko to ne bu­de mo­gu­će, re­ci­mo u ime le­gi­tim­nih po­seb­no­sti unu­tra­šnjih su­bje­ka­ta, da­kle, u tom slu­ča­ju, DF mo­že do­ži­vje­ti ta­ko­đe le­gi­tim­ne tran­sfor­ma­ci­je, ali sa­svim dru­gog ti­pa.
U sva­kom slu­ča­ju, svi su­bjek­ti DF-a oku­plje­ni oko istih ci­lje­va, pri­je sve­ga smje­ne vla­sti, kao pred­u­slo­va za iz­grad­nju od­go­vor­ne, prav­ne, eko­nom­ski pro­spe­ri­tet­ne dr­ža­ve – na­sta­vi­će opo­zi­ci­o­no dje­lo­va­nje u bi­lo ko­joj or­ga­ni­za­ci­o­noj for­mi, za­jed­nič­koj ili po­je­di­nač­noj.
●Uka­zi­va­no je da DF osta­je otvo­ren za no­ve lju­de. U tom smi­slu, da li je tač­no da će Gra­đan­ski po­kret, či­je for­mi­ra­nje na­ja­vlju­ju Dri­tan Aba­zo­vić i Mla­den Bo­ja­nić, bi­ti dio Fron­ta i da li bi­ste vo­lje­li da ih vi­di­te u va­šim re­do­vi­ma?
– Ko­li­ko znam, Gra­đan­ski po­kret, ko­ji po­mi­nje­te, ni­je još for­mi­ran, pa je red da se osta­vi nji­ma da pla­ni­ra­ju svo­ju po­li­tič­ku bu­duć­nost. Mi prin­ci­pi­jel­no osta­je­mo otvo­re­ni da, na rav­no­prav­nim osno­va­ma, sa­ra­đu­je­mo sa svim istin­ski opo­zi­ci­o­nim sna­ga­ma de­mo­krat­ske al­ter­na­ti­ve.
●Na­ja­vlji­va­li ste mo­guć­nost va­nin­sti­tu­ci­o­nal­nog dje­lo­va­nja, od­no­sno gra­đan­skih pro­te­sta, zbog očaj­ne eko­nom­sko-so­ci­jal­ne si­tu­a­ci­je i kra­đe iz­bo­ra. Da li ste u me­đu­vre­me­nu od­u­sta­li od ta­kvih pla­no­va, a, ako ni­je­ste, ka­da mo­že­mo oče­ki­va­ti te pro­te­ste?
– Da bu­de­mo pre­ci­zni. DF ni­je do­nio od­lu­ke o se­ri­ji po­te­za o ko­ji­ma go­vo­ri­te. One se u DF-u ozbilj­no ana­li­zi­ra­ju. Da­kle, od ni­če­ga se ni­je od­u­sta­lo. Iz­ja­ve i spe­ku­la­ci­je u me­di­ji­ma o pro­te­sti­ma ko­ji sa­mo što ni­su po­če­li su sa­svim dru­ga te­ma. Ste­pen otu­đe­nja ne­kon­tro­li­sa­ne vla­sti od re­al­nog ži­vo­ta, pri­je sve­ga eko­nom­sko so­ci­jal­ne dra­me, ne­sank­ci­o­ni­sa­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, sve do po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u vi­du kra­đe iz­bo­ra – uka­zu­ju da su pro­te­sti u okvi­ru za­kon­skih nor­mi sa­svim le­gi­tim­na op­ci­ja. A da bi bi­li istin­ski na­rod­ni i de­mo­krat­ski, pro­te­sti i jav­ni bunt tre­ba da za­poč­nu kao iz­raz ši­ro­kog opo­zi­ci­o­nog i gra­đan­skog ka­rak­te­ra, sa­mim tim i ši­ro­ke or­ga­ni­za­ci­je.
Te­mu pro­te­sta tre­ba na­sta­vi­ti, ra­di­ti na njoj na ozbi­ljan na­čin, sa ma­nje ver­ba­li­zma i pro­ta­go­ni­zma u me­di­ji­ma, da­kle, sa mno­go or­ga­ni­za­ci­o­nog ra­da na te­re­nu, kao i nje­noj ši­roj gra­đan­skoj pro­mo­ci­ji od stra­ne što vi­še ugled­nih lič­no­sti i dru­štve­nih su­bje­ka­ta ko­ji mo­gu da do­pri­ne­su ši­ri­ni i uspje­hu sa­mih pro­te­sta.
●Sma­tra­te li da je, s ob­zi­rom na afe­ru „In­for­mer”, pred­la­ga­nje iz­mje­na za­ko­na o me­di­ji­ma ko­rak una­zad?
– To te­o­rij­ski mo­žda iz­gle­da ta­ko. Me­đu­tim, ra­di se o nu­žnom po­te­zu ko­jim se bar u ele­men­tar­nom smi­slu šti­te gra­đa­ni, po­ten­ci­jal­no i dr­ža­va, od smi­šlje­nje pa­ra­po­li­tič­ke ope­ra­ci­je vla­sti da se jav­ni ži­vot, umje­sto ozbilj­nog i zre­log di­ja­lo­ga, pre­tvo­ri u br­log do sa­da ne­vi­đe­nih de­nun­ci­ra­nja, bla­će­nja, vri­je­đa­nja kri­ti­ča­ra te­ške stvar­no­sti u ovoj ze­mlji.
M.VE­ŠO­VIĆ


Aneks i re­kon­struk­ci­je ne do­no­se ni­šta no­vo

●Ka­ko vi­di­te de­ša­va­nja u vla­da­ju­ćem sa­ve­zu na­kon što su usa­gla­si­li aneks ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma dok se re­kon­struk­ci­ja Vla­de na­ja­vlju­je, iako sa ne­ja­snim epi­lo­gom?
– Vje­ruj­te, da to čak i ne pra­tim. Po­sli­je uspje­šne ope­ra­ci­je vla­sti i nje­nih slu­žbi u di­sci­pli­no­va­nju SDP-a, či­me su čak opo­zi­ci­o­ni gla­so­vi na iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci ne­mo­ral­no i skan­da­lo­zno po­klo­nje­ni DPS-u, ne oče­ku­jem ni­šta no­vo od ne­ka­kvih anek­sa i re­kon­struk­ci­ja.
●Mo­že­te li pro­ko­men­ta­ri­sa­ti po­zi­ci­ju SDP-a u naj­no­vi­jim de­ša­va­nji­ma, na­kon sce­na­ri­ja u Pod­go­ri­ci i pri­če o re­kon­struk­ci­ji Vla­de, u ko­joj se oči­to so­ci­jal­de­mo­kra­te i ne pi­ta­ju?
– Mi­slim da sam već od­go­vo­rio na to pi­ta­nje.


Pa­da­ju sve vri­jed­no­sti, sa­mo dr­žav­ni dug ra­ste

●Vje­ru­je­te li da će Sa­vjet EU na de­cem­bar­skom sa­mi­tu ak­ti­vi­ra­ti kla­u­zu­lu ba­lan­sa u pre­go­vo­ri­ma sa Cr­nom Go­rom i ka­kve bi ta­kav po­tez EU po­sle­di­ce pro­iz­veo?
– Ne bih se ba­vio kla­u­zu­lom o ba­lan­su, to je stvar čla­ni­ca EU. Znam da je EU u pro­ces pri­dru­ži­va­nja Cr­ne Go­re ulo­ži­la mno­go – od ma­te­ri­jal­nih sred­sta­va do svog kre­di­bi­li­te­ta. Svi­ma je ja­sno da se Đu­ka­no­vić kao ap­so­lut­ni šef ove vla­sti, umje­sto de­mo­krat­skih re­for­mi ko­je bi vo­di­le evrop­skim vri­jed­no­sti­ma gra­đan­ske de­mo­kra­ti­je, pri­mar­no opre­di­je­lio za fi­nan­si­ra­nje raz­u­đe­nih punk­to­va pro­pa­gan­de, pa i onih naj­vul­gar­ni­jeg ti­pa, ka­ko bi se ob­ra­ču­na­vao sa no­si­o­ci­ma kri­tič­ke svi­je­sti i ka­ko bi uljep­ša­vao ov­da­šnju su­mor­nu stvar­nost. Stvar­nost u ko­joj pa­da­ju sve vri­jed­no­sti osim dr­žav­nog du­ga ko­ji ra­ste.
Đu­ka­no­vić je na po­sled­njem pre­mi­jer­skom sa­tu jav­no u par­la­men­tu sti­lom lo­kal­nog fe­u­dal­ca van prav­nog po­ret­ka, po­ru­čio ov­da­šnjoj jav­no­sti i Evrop­skoj uni­ji da su za nje­ga po­li­tič­ko-ko­rup­ci­o­na­ške afe­re, čak i one po­put „Snim­ka”, či­ji kri­vič­no-po­li­tič­ki ras­plet tra­ži EU – is­kon­stru­i­sa­ne i za­vr­še­ne.
Te­ško mo­gu da za­mi­slim da se pred ova­ko otvo­re­nim i iza­zi­vač­kim kon­fron­ta­ci­ja­ma še­fa cr­no­gor­skog re­ži­ma sa Bri­se­lom EU po­vu­če. Da­kle, to ne oče­ku­jem, jer bi ta­ko ne­što, iz­me­đu osta­log, ri­zi­ko­va­lo i pad po­vje­re­nja u EU u ov­da­šnjoj de­mo­krat­skoj jav­no­sti.